NAU kunstacademie, deeltijd kunstopleiding

De NAU biedt kunstonderwijs aan volwassenen die meer intensiteit en inhoudelijkheid in hun werk zoeken.  De academie heeft tot doel studenten te begeleiden in de ontwikkeling tot zelfstandig beeldend kunstenaars met een eigen visie.
Wel wordt er verwacht dat men met regelmaat en inzet thuis doorwerkt; het gaat tenslotte om de ontwikkeling en verdieping van het eigen werk. De lessen dienen ter ondersteuning van het eigen werk.

De NAU duurt vijf jaar en is opgebouwd uit twee lesprogramma’s:
basisprogramma (2 jaar)
academieprogramma (3 jaar).

NAU kunstacademie, deeltijd kunstopleiding Meer lezen »

Aanmelden kunstacademie NAU

Tijdens dit gesprek wordt naar je motivatie gevraagd en wordt je werk bekeken. Probeer zoveel mogelijk werk mee te nemen, niet alleen ingelijst werk, maar ook schetsen e.d. zodat we een goed inzicht krijgen in je werk en werkproces. Graag ‘live’ werk, dus niet alleen werk op foto’s/laptop/Ipad. Bij een positief advies krijg je een gesprek met de coördinator die je informeert over de praktische kant van de opleiding. Het kan zijn dat je moet wachten, deze tijd kun je benutten om het werk van onze studenten te bekijken en kun je een van onze studenten aanspreken. Zij kunnen vanuit hun perspectief iets over de opleiding vertellen.
Aan het eind van de dag hebben wij een overzicht over hoeveel studenten een positief advies hebben gekregen. Mochten dat meer studenten zijn dan het beschikbare aantal plaatsen dan maken wij een selectie en hanteren wij een wachtlijst. Bericht of je wel of niet wordt toegelaten krijg je direct na het weekeinde.

De aanmelddag voor studiejaar 2024 – 2025 is op zaterdag 15 juni 2024 van 9.30 – 15.00 uur
Wil je op de hoogte gebracht worden van de aanmeld dag 2024-2025 laat het ons dan weten via een mailtje.

Aanmelden kunstacademie NAU Meer lezen »

Basisprogramma

Het basisprogramma bestaat uit de vakken tekenen, schilderen en ruimtelijk 1 en mixed media die verdeeld worden over twee jaar. Per jaar is dit een combinatie van twee vakken. Het programma bestaat uit tien lesdagen en drie werkbesprekingsdagen. Kunstgeschiedenis- en beschouwingslessen zijn facultatief en worden door kunstenares/docent Chantal Breukers op haar atelier in Utrecht gegeven. Info

Aan het einde van het basisprogramma (tweede jaar) wordt getoetst of de student door kan stromen naar het Academieprogramma. Gelet wordt op ontwikkeling, visie, werkhouding en materiaalbeheersing. Bij een negatief studieadvies bestaat er geen mogelijkheid het basisprogramma over te doen.

Basisprogramma Meer lezen »

Academieprogramma

In het academieprogramma worden de lesdagen steeds meer gekoppeld aan het eigen werk van de student. De nadruk wordt gelegd op persoonlijke visie. Ieder jaar heeft een andere verdeling van lessen en werkbesprekingen. Bij elke overgang wordt bekeken of de student door kan stromen naar het volgend studiejaar. Bij een negatief studieadvies bestaat de mogelijkheid het studiejaar een keer over te doen.

Academieprogramma Meer lezen »

Werkbesprekingen

De werkbesprekingen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op de NAU. In de werkbesprekingen wordt de ontwikkeling van het werk besproken dat de student thuis maakt.

Naarmate het studieprogramma vordert worden de werkbesprekingsdagen belangrijker. Door twee studiebegeleiders wordt het thuis gemaakte werk kritisch besproken. Dit gebeurt in groepsverband.
De studenten krijgen vooraf een schema waaruit blijkt op welk tijdstip hun werk besproken wordt. De werkbespreking gebeurt in aanwezigheid van alle studenten van de groep, deze dienen dan ook aanwezig te zijn. In het basisprogramma zijn het de twee studiebegleiders, waarvan de student les heeft, die het werk bespreken en analyseren.

Werkbesprekingen Meer lezen »

Evaluatievergaderingen en studieadviezen

In de evaluatievergadering aan het eind van het studiejaar wordt over iedere student voor de overgang naar het volgend studiejaar(uitgezonderd eerste basisjaar) positief of negatief advies uitgebracht. Dit studieadvies wordt gemotiveerd en is bindend. Bij een negatief advies kan geadviseerd worden het jaar over te doen, dit is alleen mogelijk in het academieprogramma. Het advies voor de overgang van het tweede naar het derde jaar wordt gedaan door alle docenten die in deze jaren hebben les gegeven. De overgangen in het academieprogramma worden gedaan door de coördinator en alle studiebegleiders. De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Evaluatievergaderingen en studieadviezen Meer lezen »

Kunstgeschiedenis en -beschouwingslessen

Deze lessen zijn facultatief en worden door kunstenaar/docent Chantal Breukers gegeven. “Kunst wijst naar wat er om ons heen als ‘werkelijk’ ervaren wordt, naar wat in onszelf geworteld is. In de loop van de kunstgeschiedenis verschuift keer op keer de idee over de werkelijkheid en daarmee ook de verbeelding van die werkelijkheid en de rol van de kunst daarin. In 6 interactieve lessen wordt de steeds veranderende ‘verbeelding’ uit het verleden gekoppeld aan het denken en doen van hedendaagse kunstenaars.” De lessen zijn op zaterdagochtend van 10.00 – 13.00 uur als er geen NAU basislessen zijn en vinden plaats in het Nimeto gebouw.

Kunstgeschiedenis en -beschouwingslessen Meer lezen »

Scroll naar boven