Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting De Nieuwe Academie Utrecht

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Nieuwe Akademie Utrecht.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Het toelatingsgesprek op de aanmeldingsdag van de Nieuwe Akademie Utrecht is vrijblijvend.
2. Op de tussen partijen gemaakte afspraken kan alleen een beroep worden gedaan voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. Ditzelfde geldt met betrekking tot wijzigingen van de afspraken achteraf.
3. De toekomstige student krijgt een bedenktijd van maximaal drie dagen na het aanmeldingsgesprek om zich werkelijk in te schrijven, tenzij dit anders met de klant wordt afgesproken.
4. Na ondertekening van het inschrijfformulier is de student verplicht het volledige studiegeld van het vermelde studiejaar te voldoen. Afzeggen is dus niet mogelijk, tenzij de vrijgekomen plaats voor aanvang van het eerste studiejaar kan worden opgevuld. In dit geval worden 50 euro aan onkosten in rekening gebracht.
Reeds betaalde studiegelden zullen nimmer worden gerestitueerd als om welke redenen dan ook de studie voortijdig beëindigd wordt.
5.Ieder studiejaar dient de student zich opnieuw in te schrijven met de bijbehorende betalingsverplichting.

3. UITVOERING OVEREENKOMST

1. Mochten studenten verhinderd zijn een les te volgen dan dient dit in ieder geval 24 uur voor de les te worden doorgegeven. Als de student meer dan 30% van de lessen of drie lessen van een discipline mist in een cursusjaar  wordt er gekeken of hij/zij wel aan het volgend cursusjaar kan deelnemen. Verzuim van ingeplande lessen geeft in geen geval recht op korting op de overeengekomen kosten.
2. De lessen worden in beginsel gegeven door de een van de studiebegeleiders van de Nieuwe Akademie Utrecht, mocht deze verhinderd zijn dan dragen wij zorg voor een adequate vervanging.
3. Mocht het niet mogelijk zijn om voor vervanging zorg te dragen, dan zullen de lessen op een later tijdstip, in overleg met de opdrachtgever, opnieuw worden ingepland. Mocht de NAU niet in staat zijn binnen 3 maanden de les opnieuw aan te bieden dan heeft de opdrachtgever recht op 7% restitutie van het jaarlesgeld. Uitstel van lessen of ontbinding van de overeenkomst geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook.
4. Alle informatie die door de studenten wordt verstrekt en om geheimhouding vragen zal vertrouwelijk worden behandeld.
5. Vragen van administratieve aard gesteld door de studenten zullen binnen twee weken beantwoord worden. Mocht het voor de NAU meer tijd kosten om de vraag inhoudelijk te beantwoorden, dan zal de student binnen twee weken bericht krijgen van ontvangst. Het inhoudelijke antwoord zelf zal binnen een maand na indiening beantwoord zijn.
6. de NAU beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij.

4. BETALING

1. Het is mogelijk om in het tweede, derde, vierde en vijfde studiejaar in termijnen te betalen, hiervoor dient men een verzoek in te dienen. Het is echter niet mogelijk om in het eerste studiejaar in termijnen te betalen.
2. De eerste termijn of het totale lesgeld (vrije keuze) moet voor 1 september van het te volgen studiejaar worden betaald en het totale lesgeld moet uiterlijk voor 1 mei van het einde van het studiejaar voldaan worden op het rekeningnummer van de NAU. Betaling in maximaal 3 gelijke termijnen kan uitsluitend op grond van een schriftelijke aanvraag. De termijnen dienen voor een vastgestelde datum te zijn voldaan (zie factuur). Aan het einde van het gevolgde cursusjaar worden de studenten schriftelijk geïnformeerd over het lesgeld voor het komend studiejaar.
3. indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening.
4. Betaling dient te geschieden voor 1 september van het te volgen studiejaar. Het totale lesgeld voor 1 mei van het te volgen studiejaar. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 75,-- alles exclusief omzetbelasting.
5. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.

6. PRIVACYWETGEVING

1.Meer informatie over dit onderwerp kunt U hier vinden op onze website

7.DISCLAIMER WEBSITE

1.De website van de NAU is samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. De NAU draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen, foutieve prijsberekeningen, programmawijzigingen of onjuistheden. Tekstovername met bronvermelding is toegestaan. Op de foto’s en vormgeving rust copyright.

marion.jpg
Pink-group-3-2016-170x170x60-cm-pu-foam-en-hout.jpg
Carla-4-klein-1.jpg