De NAU biedt kunstonderwijs aan volwassenen die meer intensiteit en inhoudelijkheid in hun werk zoeken.  De academie heeft tot doel studenten te begeleiden in de ontwikkeling tot zelfstandig beeldend kunstenaars met een eigen visie.
Wel wordt er verwacht dat men met regelmaat en inzet thuis doorwerkt; het gaat tenslotte om de ontwikkeling en verdieping van het eigen werk. De lessen dienen ter ondersteuning van het eigen werk.

De NAU duurt vijf jaar en is opgebouwd uit twee lesprogramma's:
basisprogramma (2 jaar)
academieprogramma (3 jaar).

Het basisprogramma bestaat uit de vakken tekenen, schilderen en ruimtelijk 1 en mixed media, die verdeeld worden over twee jaar. Per jaar is dit een combinatie van twee vakken. Het programma bestaat uit tien lesdagen en drie werkbesprekingdagen.
Aan het einde van het basisprogramma (tweede jaar) wordt getoetst of de student door kan stromen naar het Academieprogramma. Gelet wordt op ontwikkeling, visie, werkhouding en materiaalbeheersing. Bij een negatief studieadvies bestaat er geen mogelijkheid het basisprogramma over te doen.
Meer informatie

In het academieprogramma worden de lesdagen steeds meer gekoppeld aan het eigen werk van de student. De nadruk wordt gelegd op persoonlijke visie. Ieder jaar heeft een andere verdeling van lessen en werkbesprekingen. Bij elke overgang wordt bekeken of de student door kan stromen naar het volgend studiejaar. Bij een negatief studieadvies bestaat de mogelijkheid het studiejaar een keer over te doen.
Meer informatie

De werkbesprekingen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op de NAU. In de werkbesprekingen wordt de ontwikkeling van het werk besproken dat de student thuis maakt. Meer info

In de evaluatievergadering aan het eind van het studiejaar wordt over iedere student voor de overgang naar het volgend studiejaar(uitgezonderd eerste basisjaar) positief of negatief advies uitgebracht. Dit studieadvies wordt gemotiveerd en is bindend. Bij een negatief advies kan geadviseerd worden het jaar over te doen, dit is alleen mogelijk in het academieprogramma. Het advies voor de overgang van het tweede naar het derde jaar wordt gedaan door alle docenten die in deze jaren hebben les gegeven. De overgangen in het academieprogramma worden gedaan door de coördinator en alle studiebegleiders. De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

 

Deze lessen zijn facultatief en worden door kunstenaar/docent Chantal Breukers gegeven. "Kunst wijst naar wat er om ons heen als ‘werkelijk’ ervaren wordt, naar wat in onszelf geworteld is. In de loop van de kunstgeschiedenis verschuift keer op keer de idee over de werkelijkheid en daarmee ook de verbeelding van die werkelijkheid en de rol van de kunst daarin. In 6 interactieve lessen wordt de steeds veranderende ‘verbeelding’ uit het verleden gekoppeld aan het denken en doen van hedendaagse kunstenaars." De lessen zijn op zaterdagochtend van 10.00 - 13.00 uur als er geen NAU lessen zijn en vinden plaats in het Nimeto gebouw.

web-SK-MM19-2019-sloopmateriaal-fotoBernadetdePrins-BE1A7050.jpg
webGaea-mixed-media-154-x-49-x32-.jpg
web-riaIMG-2952.jpg